Южне. Южненський міський ясла-садок № 4 "Казка"
Річний звіт про діяльність закладу освіти

 Звіт

керівника закладу дошкільної освіти  №4

за 2018-2019 навчальний рік

перед колективом та громадськістю

 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю,  на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, складено даний звіт.

 

Мета:  утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

(За   результатами  звітування керівника оцінюють його діяльність шляхом  таємного голосування.    Може  прийматися рішення щодо морального і матеріального заохочення, або, у випадку визнання роботи керівника незадовільною, порушуватися  клопотання перед відділом освіти про невідповідність керівника займаній посаді.  Необхідно  обрати лічильну комісію  для підведення підсумків таємного голосування.)

   Організаційно-правові засади діяльності ЗДО

 Заклад  дошкільної освіти   "Южненський міський ясла - садок №4   "Казка".    

 Режим роботи  ЗДО №4: п’ятиденний   з 6.30  до 18.30. Мова навчання – українська.

 Проектна потужність закладу дошкільної освіти: 6 груп,  120 місць. Фактично працює: 6 груп, 127 дітей на початок  2018-19 навчального року.

Комплектування груп  закладу дітьми здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305  та власного Статуту (на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини). Відрахування дітей з ЗДО, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад. Колектив ЗДО вчасно отримує заробітну платню, оздоровчі виплати.  Заклад атестовано з відзнакою.

Кадрове забезпечення

 

Укомплектованість педагогічними кадрами (відповідно до штатного розпису):

ЗДО № 4 укомплектований педагогічними кадрами  у складі 19 педпрацівників:  завідувач,  вихователь–методист,  практичний психолог, 2 музичних керівники,  інструктор з фізкультури, 12 вихователів, асистент вихователя. 

   ЯКІСНИЙ СКЛАД: 1 –Відмінник  освіти, 1 – спеціаліст І категорії,  3– спеціаліст ІІ категорії, 10 – з вищою освітою,  6 – з неповною вищою освітою, 3 студенти ВНЗ.  Педагоги постійно підвищують  освітньо-кваліфікаційний рівень, проходять курси при ОАНО ООР, готують матеріали з самоосвіти, творчі звіти. 

Укомплектованість  обслуговуючим персоналом:

Відповідно до штатного розпису заклад повністю укомплектований обслуговуючим персоналом. У   навчальному році у ЗДО працюють:  старша медсестра, завгосп,   кастелянка,  помічники  вихователя - 6 , пралі -2, кухарі – 2, двірник, сторожі, робітник з обслуговування будівель та приміщень, слюсар-електромонтер, підсобні працівники.

 Плинність кадрів за навчальний рік :

Прийняті на роботу: вихователь  Тимченко С.О., вихователь Станєва Н.В., вихователь  Степанова А.С., двірник Бреннер Г.І.

Звільнені  –   вихователь Кривовязенко Г.В., вихователь Куликовська І.В., помічник вихователя Чухненко Л.О., прибиральник приміщень Біланюк В.В.  

Вийшла з відпустки по догляду за дитиною до 3 р.  вихователь Никитюк Є.А.

Пішла  у відпустку по догляду за дитиною до 3 р.  вихователь Остапчук Л.А.

 

 Організація методичної роботи

 Діяльність  ЗДО № 4  протягом навчального року  було спрямовано на вирішення таких пріоритетних завдань:

 1. Удосконалення роботи з формування соціальних і пізнавальних навичок дитини засобами   сюжетно-рольової  гри.

2. Формування компетенції з питань безпеки життєдіяльності та фізичного, психічного і духовного здоров’я  у дітей дошкільного віку .

         З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

   Коллектив  ЗДО працював над проблемною темою «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку».     Педагоги  планували свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні,  за Базовим компонентом   дошкільної освіти, чинними програмами "Дитина",  «Впевнений старт»,    «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку»  а також  відповідно до власного Статуту та річного плану роботи.

        Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази закладу навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах.   Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо - та відеоматеріалів.

  Постійно  ведеться контроль та моніторинг роботи.   У  мережі Інтернет на   сайті закладу та у соцмережі Фейсбук на сторінці закладу багато новин для батьків, корисної інформації, ілюстровано фотографіями методичну, виховну та просвітницьку роботу.  

    Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло самореалізації та професійному зростанню.  

  Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами відбувалося шляхом проведення семінарів, консультацій, попереджувального контролю, проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо.  

Педагогічний колектив на протязі  навчального року приймав участь у організації та проведенні таких заходів: Тиждень безпеки дитини, Тиждень безпеки на дорозі,  Тиждень правових знань, літературно-музична розвага до дня народження Т.Г.Шевченка,   Тиждень психології,  День вишиванки, День матері, День сім’ї,   Малі Олімпійські ігри. 

Спільно з батьками вихованців проведено свята «Золота осінь», «Новорічна ялинка», «Різдво Христове»,  «Мамине свято», «Великдень», «Випускний бал».

Для педагогів проведено такі методичні заходи:

  • науково - практичний семінар «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на засадах християнської етики". Організатори - КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» Кафедра дошкільної та початкової освіти   (24/04/19) 

 -Cемінар-практикум     ««Розвиваючі ігри нового покоління в інтелектуальному розвитку дошкільника»

Cемінар - тренінг   Тема:  Розвиток комунікативної культури педагогів в сучасному дошкільному закладі»

- Підсумкові заняття раз на квартал (взаємовідвідування), колективні перегляди на тему «Бережи здоров’я змалку».

    Атестовано на відповідність займаній посаді,  присвоєно кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої категорії» музичному керівнику Кушнір Ю.О.   

   Організація інноваційної діяльності ЗДО здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000р. № 522. За напрацювання у сфері інновацій заклад нагороджено дипломами, грамотами.

    З метою удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались  співпрацювати, будувати стратегію розв`язання  проблем виховання, уникати конфліктних ситуацій.

 

 

 УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

         З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо-виховного процесу, адміністрацією ЗДО №4 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що   педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток  дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі. Створено  комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів. 

      Через оперативний контроль за виконанням режиму дня,   огляд медичної сестри, виконання порад психологічної служби  систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу.   Завідувачем, вихователем–методистом, фахівцями надано консультації, проведено педгодини  з питань планування навчально–виховної роботи, оздоровлення, формування патріотизму, проведення роботи з батьками,  підготовки дітей до шкільного навчання.  

        Продовжує працювати сайт ЗДО №4,  постійно оновлюється інформація, поповнюються сторінки   спеціалістів.  За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння.

       Аналіз  оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння інтерактивними методами роботи.

       Протягом навчального року у закладі з метою розвитку природних задатків та нахилів дитини плідно працювали гуртки: «Казкова мозаїка»- з розвитку мовлення засобами театру з елементами англійської,   з духовного виховання - «Стежинка до Бога».

 

РОБОТА  З  НАСТУПНОСТІ  ІЗ  ШКОЛОЮ

 

 Робота дошкільного закладу з   велась  відповідно до плану «Наступність у роботі ЗДО №4 та школи», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Педагоги закладу брали участь у методичному семінарі спільному для педагогів-дошкільників та вчителів початкової школи, де визначалася спільна мета роботи та особливості підготовки дітей дошкільного віку до шкільного навчання.  Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти   полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань:

- ​вихователем-методистом створено інформаційний банк даних для вихователів та батьків  щодо підготовки дітей до школи;

- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання.

   У 2018-2019 навчальному році практичним психологом (за планом та за запитами) було продіагностовано індивідуально 104 дітей, 108 пройшли групову психодіагностику. Загалом за рік надано близько 50 консультацій батькам та педпрацівникам за такими темами: труднощі у навчанні, формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі, вікові та індивідуальні особливості розвитку, адаптація дитини до нового колективу, психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти, робота з дітьми «груп ризику» та інше.

   У березні місяці на обстеження до ІРЦ було направлено 6 дітей: 2 дітей молодшого дошкільного віку, двоє – середнього, двоє – старшого. Діти отримали відповідні висновки та рекомендації щодо подальшого виховання та навчання. Двоє з них у цьому році йдуть у перший клас.

Також у квітні місяці був проведений Тиждень психології. Його тема: «Живемо творчо!»

Протягом року  в рамках педрад та семінарів проведені ділові ігри за темами: «Психологічна безпека дитини», «Розвиваючі ігри нового покоління», «Ігри для покращення психологічного клімату», виступ за темою «Сюжетно-рольова гра, як психолого-педагогічна проблема».

   У цьому навчальному році на базі нашого дитячого садка, як завжди  працював консультативний центр для батьків, діти яких не відвідують навчальні заклади. До складу  центру входять вихователь-методист, практичний психолог  та медична сестра.

Випущено дітей до школи в цьому році  - 40.

 

          Також психологом був проведений моніторинг мікрорайону для виявлення дітей неохоплених дошкільною освітою. Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ЗДО №4, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі проведено роботу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за закладом дошкільної освіти  №4.

 

       В закладі створено базу даних дітей 5-річного віку даного мікрорайону.   З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

За всіма напрямками роботи ведеться відповідна  документація.

 

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

      Організація харчування в дошкільному закладі здійснювалася  на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (стаття 35), «Про охорону дитинства» (стаття 5), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227  та Змінами до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством охорони здоров’я України від 26.02.2013  № 202/165.

 Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у   навчальному році встановлено: за 1 день  52.70 грн - сад,   35.20 грн- ясла.

Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день (Наказ № 406-0  УОКСМП ЮМР, від 03.12.18р.).

Для  батьків вартість харчування дитини за 1 день:   31.62  - САД, 21.12 – ЯСЛА. 

  Розроблено  відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей. З батьками та членами родин проведено роз’яснювальну роботу щодо права користування пільгами. Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога та медичного працівника. Для категорії цих дітей організовано 50% оплату за харчування.  Також є можливість користування пільгою безкоштовного харчування для дітей  тих, хто отримує субсидії, згідно Закону України «Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

 Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал.

        Протягом року працювала Рада закладу з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичним персоналом відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв.    Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

       Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи: проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

 Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів   за рахунок бюджетних коштів.

 З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складено двотижневе перспективне меню, розроблено картотеку страв, які узгоджені з   Держпродспоживслужбою та міськвиконкомом.

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 Керуючись санітарним Регламентом для дошкільних навчальних закладів в закладі дошкільної освіти № 4 було проведено аналіз захворюваності дітей ЗДО, який показав, що  всього зареєстровано за 2018 календарний рік 164 випадків захворювань, з яких 2 ангіни, 143 ГРВІ, 1 пневмонія,   8 бронхітів, 6 отітів.  За 1 квартал 2018 року зареєстровано 42 випадки захворювання, з них 39 ГРВІ, 2 отіти, інші хвороби 1. Дітей, що не хворіли  - 15- в саду,    5 - в яслах.  Всього дітей в закладі на кінець навчального року з І групою здоров’я – 111 дітей, ІІ – 12.

        Лікувально - профілактичну роботу в дошкільному закладі веде старша медична сестра  Кравченко Н.І. яка постійно контролює проведення фізично-оздоровчої роботи з дітьми всіх вікових груп.   Протягом всього року  проводиться спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання і організацією загартування,  за санітарним станом. Спільно  з вихователями здійснюється контроль за режимом дня і рухової активності протягом дня, за розвитком рухових навичок у дітей, їх емоційним станом. Проведено медико-педагогічний контроль за навантаженням на фізкультурних заняттях,  пульсометрія. Згідно результатів – навантаження на заняттях з фізичної культури оптимальне.

   Для зниження захворюваності колективом ведеться  систематична робота, зокрема це:

1.​Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.​Систематичне щеплення дітей.

3.​Дотримання вимог санітарії.

4.​Здійснення загартування вихованців.

5.​Організація фізичного виховання та використання оздоровчих технологій-   комплекси  вправ  з  профілактики  порушень  зору, кольоротерапія, дихальна  гімнастика, пісочна терапія, казкотерапія, аерофітотерапія, фітболгімнастика, кисневі коктейлі, чітке дотримання режиму дня.

6.​Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

  Заклад дошкільної освіти «Казка» забезпечений медикаментами у повному обсязі за бюджетні кошти.

Педагоги  та батьківська громадськість протягом року об’єднували зусилля  для  покращення  умов навчання і виховання  дітей.   

Адміністрація   проводить роботу із забезпечення в   закладі норм охорони праці, протипожежної безпеки. Посадові інструкції має кожний працівник закладу, який знає вимоги інструкції і дотримується їх виконання. Перед проведенням заходів (свят, конкурсів) видаються відповідні накази по закладу. У  закладі є вогнегасники, протипожежний інвентар, плани евакуації дітей та працівників на випадок пожежі. Відповідна робота проводиться з дітьми у доступній для них формі, висвітлюється у засобах масової інформації.

 Матеріально-технічна база

 

На території закладу функціонує 6 ігрових майданчиків з тіньовими навісами,  ізольовані один від одного, а також спортивний майданчик. Їх оснащення відповідає санітарно-гігієнічним, педагогічним та естетичним нормам, безпечне для дітей. На ігрових майданчиках є пісочниці, каруселі, столи, лави, драбини для лазіння, ігрові комплекси.

 Оформлення  спортивного майданчика забезпечує умови для проведення з дітьми ранкової гімнастики, фізкультурних занять, організації рухливих ігор, спортивних свят. На майданчику з м’яким покриттям встановлено конструкції для лазіння, ігрове обладнання.

Територія закладу добре озеленена. По периметру закладу висаджені декоративні дерева, влаштовано квітники. Квіти підбираються з урахуванням їх безперервного цвітіння у весняний, літній, осінній періоди.   На території закладу виділено місце для висадки і догляду за городніми культурами.

Господарська зона знаходиться окремо від ігрових майданчиків, до неї облаштовано окремий в'їзд.   Сміття вивозиться регулярно.

    Приміщення   зал, групових, спальних кімнат підтримується у належному санітарно-гігієнічному стані, обладнано відповідними меблями, технічними засобами навчання, роздатковим, дидактичним матеріалом. Облік майна ведеться систематично, списання проводиться відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

 

       Завдяки  фінансуванню з міського бюджету  було   реалізовано збагачення  матеріально-технічної бази закладу, створення безпечних, комфортних, сучасних умов для здійснення  навчально – виховного процесу.

 На початок навчального року, осінь 2018 року придбано: дитячі  шафи для взуття та для одягу, ліжка дитячі,  здійснено ремонт медичного кабінету, коридору першого поверху та сходів на  1 385 775грн.               

 За 2019 рік (на 31.05.19) придбано: шафи для господарських засобів та посуду –на 33360грн, рушники махрові – 9450, стілець-крісло -5010, стіл письмовий – 3000,ваги-платформа – 5000, вогнегасник – 1900, пожежні рукави – 9408,  господарчі товари (порошок, мило, фарба, миючі засоби) –97184грн, канцтовари – для персоналу -16054, для дітей – 41600грн, медикаменти – 10465грн.

 

ПІДСУМКИ

Заклад  дошкільної  освіти № 4 під керівництвом Сучок В.Є. задовольняє потреби громадян, які проживають на території м.Южного, в здобутті дошкільної освіти, створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.  

    Проте є проблеми, які потребують вирішення, це: поступова заміна дитячих меблів у залах,  групах; поповнення матеріальної бази технічними засобами,  ремонт груп, оновлення освітлення території дошкільного закладу, огорожі території.