Южне. Южненський міський ясла-садок № 4 "Казка"
Програми освітньо-виховної роботи

 

 

 


 

 

                 Програми  діяльності  ДНЗ № 4 «Казка»

                         Ст. 8 Закону України "Про дошкільну освіту"  передбачено, що сім'я зобов'язана сприяти  здобуттю   дитиною  освіти у  дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечувати  дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог  Базового компонента    дошкільної освіти.

     Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу використовує освітню програму "Дитина"(2016), програму для старших  дошкільників «Впевнений старт».   

 

 

З дозволу батьків реалізується розроблена колективом та схвалена Міністерством освіти і науки України Програма «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку»,  структура  якої відповідає вимогам Базового компоненту дошкільної освіти і за якою працює велика кількість дошкільних закладів України. Свій досвід духовного виховання колектив закладу постійно презентує на заходах обласного, Всеукраїнського  та Міжнародного рівнів. 


 

Сьогодні у самостійний  аспект змістового наповнення дошкільної освіти виокремлюється формування початків духовності з перших років життя. Актуальність духовного виховання не тільки зберігається, але й набуває нового звучання на початку XXI століття, коли спостерігається різке зниження морального рівня суспільства, кризовий стан сучасної сім'ї, яка перестає відігравати роль головного каналу долучення дитини до моральних начал  і джерел духовного розвитку. Духовно-моральне виховання на основі християнських цінностей, на нашу думку, спроможне створити необхідні умови для виховання не лише освічених і свідомих, але й високоморальних і високодуховних молодих громадян України, пропаганди здорового способу життя, запобігання впливу алкоголізму, наркоманії, насилля і жорстокості, що безумовно сприятиме духовному піднесенню і оздоровленню української нації.

 


 

 Програми розвитку та виховання дітей дошкільного віку спираються на особистісно-орієнтований , гуманістичний підхід до кожного вихованця , дають педагогам творчо підходити до організації освітньої та виховної роботи.

 

      

 

 

 

  Діючі програми передбачають завдання з різних видів роботи з дітьми, у тому числі пізнавальний, мовленнєвий, логіко-математичний, художньо-естетичний, фізичний та соціальний розвиток дітей.

    Обов'язковість дошкільної освіти для дітей п'ятирічного віку не означає заміну дошкільної освіти на шкільне навчання, діти не повинні сісти за парти, як першокласники у школі, навчатися писати, читати тощо.

   Провідною діяльністю у житті дитини дошкільного віку залишається гра, за допомогою якої необхідно формувати у дітей передумови навчальної діяльності (дотримання правил, вміння стримувати власні бажання, якщо вони суперечать правилам гри, навчання поводитися в колективі тощо).

        Одним із основних завдань педагогічного  колективу є  створення розвивального середовища для дітей, що передбачає  забезпечення  сприятливого простору для розгортання дітьми активної, творчої поведінки у специфічних для віку видах діяльності (ігровій, пізнавальній, продуктивній, самостійній художній діяльності, спілкуванні з дорослими і однолітками тощо) і відповідно організація роботи з дітьми у ньому.

         

      Додаткові освітні послуги надаються вихованцям садка безкоштовно:

       

  -факультативні заняття для старших груп  з мовленнєвого розвитку засобами театру "Казкова мозаїка"

                             

  -факультативні заняття з вокалу    –     гурток «Джерельце»

                                          (вокально обдаровані  діти з усіх груп).

                                                              


 

                                

     Духовно-моральне виховання   дошкільників є актуальним для  батьків, вихователів, системи  вітчизняної освіти в цілому, адже  майбутній характер і поведінка особистості, моральний клімат у кожній окремій сім’ї та в суспільстві в цілому залежить від того, які  моральні цінності закладаються в душі дітей. Заняття, розроблені  як  складова    програми  “Духовно-моральне виховання   дітей дошкільного віку  на християнських цінностях” ,  допомагають  у  вирішенні  поставлених  завдань.   До основних методів на занятті з духовно-морального виховання дошкільнят належать: читання віршів та оповідань, казок, притч; перегляд ілюстрацій; бесіди, спостереження, рухливі та дидактичні ігри, екскурсії, творчі завдання.  Слід наголосити на міжконфесійності  матеріалу, бо  завданням курсу  є  духовно-моральне виховання дітей на основі християнських цінностей. Актуальність духовного виховання не тільки зберігається, але й набуває нового звучання на початку XXI століття, коли спостерігається різке зниження морального рівня суспільства.

            

 

Інваріантну складову змісту дошкільної освіти, яка є обов’язковою для дошкільних закладів, систематизовано за певними освітніми лініями відповідно до структури Базового компонента дошкільної освіти. Основою кожної освітньої лінії обрано дитину, її особистісний розвиток, що і є головною метою дошкільної освіти. Невід’ємною складовою дитини, як особистості, є її духовна складова, яка реалізується в дошкільному закладі у процесі духовно-морального виховання.

 

      Проблема духовно-морального виховання особистості на християнських цінностях є надзвичайно актуальною як для батьків і педагогів, так і суспільства в цілому, оскільки у процесі засвоєння християнських моральних цінностей діти навчаються добра, милосердя, доброчинності, відповідальності, співчуття, турботливості. Саме на християнських моральних цінностях ґрунтується європейська цивілізація.

         На необхідності формування духовності в молодого покоління акцентується увага в державних нормативних документах, зокрема в Законі України «Про освіту», Національній програмі «Діти України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Метою національно-патріотичного виховання дітей в Україні є становлення громадянина-патріота, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і національно-культурних надбань українського народу. Історично український народ завжди вирізнявся релігійністю та високою духовністю. Виховання духовності започатковується з раннього і дошкільного віку в родині та в дошкільному закладі.

     Християнські цінності – це знання про Бога як першопричину Всесвіту, про походження життя на Землі, про створення людини, про ціль і зміст людського буття, про необхідність духовного відродження через віру в Ісуса Христа. Саме тому формування духовності людини повинно починатися  насамперед з формування основ християнського світогляду, який ґрунтується на істині про Бога та сприяє формуванню в неї духовності і моральності, що є незмінною за будь-яких часів.

Відсутність у людини духовності і моральності має негативний вплив на розвиток її особистості, на її духовне здоров’я.                Виникає необхідність з ранніх років закласти в душу дитини позитивний християнський зміст не як щось зовнішнє і тимчасове, а як відповідь на власні найглибші запити її духу.

        Навчальна програма «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» є християнсько-світоглядного культурного та освітньо-виховного спрямування, яка вибудовується як фундамент буттєвих цінностей сучасної дитини. вона не є вченням віри, не включає релігійних обрядів, не ставить за мету залучення до певної конфесії і передбачає виховання в дітей поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей, здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві.

Програма використовується в дошкільних навчальних закладах і має позаконфесійний характер.

Призначається для керівників дошкільних навчальних закладів, методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів, науково-педагогічних працівників, викладачів християнської етики та всіх, хто цікавиться проблемами духовно-морального виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях.

При організації освітнього процесу за програмою доцільно урізноманітнити форми і методи цілеспрямованого навчально-виховного впливу на особистість дитини через інтеграцію в різних галузях знань завдяки організації індивідуальних занять, проведення гурткової роботи, застосовування сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання і виховання дітей дошкільного віку.

Програму рекомендовано впроваджувати у навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу за бажанням батьків дітей у письмовій згоді (заяві батьків).

 

 

http://www.navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7457

 

за цим посиланням можна скачати програму "Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях"

 

 

 

  або написати листа за адресою садочку "Казка" (65481 м.Южне Одеська область вул.Будівельників 17 , зав. - Сучок В.Є., тел 21980) та отримати примірники програми. 

 

                                            

 

 

 

                                                                            Завідувачці  КДНЗ  

 

 

Заява

 

 Я,

даю згоду на навчання  (виховання)  моєї  дитини

за  програмою «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях»,    гриф «Рекомендовано  Міністерством освіти і науки України» ( 29.12.2015 року №1/11-19157)   на час перебування в дошкільному закладі.

 

 

Дата  _________                            Підписи батьків або осіб, які  їх замінюють: